Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 34/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού T/R Blades, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν: 193130)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π AB-205.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/05/2019