Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 33/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού CYLINDER OXYGEN,Συγκροτήματος Οξυγόνωσης Θαλάμου, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 193158)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή για προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/05/2019