Διαγωνισμός Έργου «Καθαρισμός Δεξαμενών Καυσίμου Α/Δ Ηρακλείου και Α/Δ Τανάγρας» (ΜΟΝ. ΑΤΑ-18-01)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό έργου: «Καθαρισμός Δεξαμενών Καυσίμου Α/Δ Ηρακλείου και Α/Δ Τανάγρας» (ΜΟΝ. ΑΤΑ-18-01) με αριθμό συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 81580.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΟΓΜ6-ΣΗΑ

TΕΥΔ

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μελέτη

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/05/2019