Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 11/19 της 206 ΠΑΥ, για την Προμήθεια Καλωδίων – ΑΔΑ: ΩΕ496-0Ω7

Η 206 ΠΑΥ διακηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.11/2019) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Κοτόπουλων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ (AΔΑ:ΩΜΙΖ6-ΚΨΡ)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Κοτόπουλων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ως κατωτέρω:

α.Για τα είδη με Α/Α 1, 2 και 3 όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί, επί της Μέσης Λιανικής Τιμής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.

β.Για το είδος με Α/Α 4 όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΜΙΖ6-ΚΨΡ 

Διακήρυξη 11_19

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.12/2019) για την Προμήθεια Νωπού και Κατεψυγμένου Βοδινού Κιμά προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ (ΑΔΑ:6ΙΩ06-Ξ9Θ)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπού και Κατεψυγμένου Βοδινού Κιμά προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος).

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΙΩ06-Ξ9Θ

Διακήρυξη

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών για την Κάλυψη των Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ) – ΑΔΑ:ΩΞ4Θ6-ΝΤΡ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/19 της 112ΠΜ για την Εκπαίδευση Ιπτάμενων Πληρωμάτων σε Εξομοιωτή Πτήσεων (FLIGHT SIMULATOR-F/S) E/Π AS-332C1.

H 112ΠΜ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, σύμφωνα με την παρ.4του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή)και των απαράβατων όρων

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

∆ιακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 07/19 της 114 ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής – Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου με ΑΔΑ: ΩΑΦ96-ΥΒ3

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ EΥΡΩ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΟΝΑ∆ΟΣ.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑΦ96-ΥΒ3

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ.8/19 της 114 ΠΜ για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκπαίδευσης Πληρωµάτων της 380 ΜΑΣΕΠΕ σε Εξοµοιωτές Πτήσεων (Flight Simulator – F/S) Α/Φ με ΑΔΑ: 65ΔΤ6-586

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΟΚΤΏ (8) ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 380 ΜΑΣΕΠΕ ΣΕ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (FLIGHT SIMULATOR – F/S) Α/Φ.

H Διακληρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 65ΔΤ6-586

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 12/19 της ΥΠ/ΠΑ για την “Προμήθεια Χειρουργικών Τραπεζών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS” – ΑΔΑ : ΩΦΟΕ6-Ν7Π

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,  για την προμήθεια χειρουργικών τραπεζών και εξαρτημάτων αυτών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 231.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 286.440,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.       

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/2019 της 130ΣΜ για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών, για Ανάγκες Πρατηρίου και Λεσχών με ΑΔΑ:ΨΦ746-ΧΔ2

Η 130 ΣΜ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.), σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΦ746-ΧΔ2

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. υπ’αριθμ. 81399 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο FOB Ακτίου» (ΠΡ-172N) ΑΔΑ : 6ΤΛΜ6-ΠΔΞ

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο FOB Ακτίου» (ΠΡ-172N), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 108.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).