Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/2019 της 130ΣΜ για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών, για Ανάγκες Πρατηρίου και Λεσχών με ΑΔΑ:ΨΦ746-ΧΔ2

Η 130 ΣΜ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.), σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΦ746-ΧΔ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/05/2019