∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.11/2019) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Κοτόπουλων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ (AΔΑ:ΩΜΙΖ6-ΚΨΡ)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Κοτόπουλων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ως κατωτέρω:

α.Για τα είδη με Α/Α 1, 2 και 3 όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί, επί της Μέσης Λιανικής Τιμής του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.

β.Για το είδος με Α/Α 4 όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΜΙΖ6-ΚΨΡ 

Διακήρυξη 11_19

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/05/2019