Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/19 της 112ΠΜ για την Εκπαίδευση Ιπτάμενων Πληρωμάτων σε Εξομοιωτή Πτήσεων (FLIGHT SIMULATOR-F/S) E/Π AS-332C1.

H 112ΠΜ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, σύμφωνα με την παρ.4του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή)και των απαράβατων όρων

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/05/2019