∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.12/2019) για την Προμήθεια Νωπού και Κατεψυγμένου Βοδινού Κιμά προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ (ΑΔΑ:6ΙΩ06-Ξ9Θ)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπού και Κατεψυγμένου Βοδινού Κιμά προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος).

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΙΩ06-Ξ9Θ

Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/05/2019