∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ.8/19 της 114 ΠΜ για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκπαίδευσης Πληρωµάτων της 380 ΜΑΣΕΠΕ σε Εξοµοιωτές Πτήσεων (Flight Simulator – F/S) Α/Φ με ΑΔΑ: 65ΔΤ6-586

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΟΚΤΏ (8) ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 380 ΜΑΣΕΠΕ ΣΕ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (FLIGHT SIMULATOR – F/S) Α/Φ.

H Διακληρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 65ΔΤ6-586

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/05/2019