Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών για την Κάλυψη των Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ) – ΑΔΑ:ΩΞ4Θ6-ΝΤΡ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2019