Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 12/19 της ΥΠ/ΠΑ για την “Προμήθεια Χειρουργικών Τραπεζών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS” – ΑΔΑ : ΩΦΟΕ6-Ν7Π

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,  για την προμήθεια χειρουργικών τραπεζών και εξαρτημάτων αυτών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 231.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 286.440,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.       

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 05/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/06/2019