Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 03 /19 της 116ΠΜ για την Προμήθεια Ελαιόλαδου – ΑΔΑ: Ψ50Ζ6-998

Η 116ΠΜ προκηρύσσει  συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16,  με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια ελαιόλαδου. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:  Ψ50Ζ6-998

Η 116ΠΜ προκηρύσσει  συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16,  με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια ελαιόλαδου.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:  Ψ50Ζ6-998

Ματαίωση του Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 01/19 της 116 ΠΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελευθέρους Χώρους (Α/Δ Αγρινίου)-ΑΔΑ:63296-Σ0Ζ

Η 116ΠΜ ανακοινώνει τη ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάμβανε έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης οκτακοσίων στρεμμάτων (800 στρ) από ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγρινίου. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί και θα δημοσιευθεί εκ νέου. Η Ανακοίνωση της Ματαίωσης του Διαγωνισμού αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 63296-Σ0Ζ

Η 116ΠΜ ανακοινώνει τη ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάμβανε έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης οκτακοσίων στρεμμάτων (800 στρ) από ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγρινίου. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί και θα δημοσιευθεί εκ νέου.
Η Ανακοίνωση της Ματαίωσης του Διαγωνισμού αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 63296-Σ0Ζ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 14/19) του ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ για την Περιοδική Προμήθεια Γλυκών και Αρτοσκευασμάτων προς Κάλυψη Αναγκών Κεντρικού Κυλικείου και Εστιατορίου – ΑΔΑ: ΩΧ7Ν6-ΚΩ0

Το ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, για την ετήσια προμήθεια γλυκών και αρτοσκευασμάτων. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΧ7Ν6-ΚΩ0

Το ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, για την ετήσια προμήθεια γλυκών και αρτοσκευασμάτων.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΧ7Ν6-ΚΩ0

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 10/19) του ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Κεντρικού Κυλικείου – ΑΔΑ: ΩΟΞΖ6-Β2Α

Το ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα προκύψει από το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων χονδρικής των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 10/19) του ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Κεντρικού Κυλικείου – ΑΔΑ: ΩΟΞΖ6-Β2Α”

Το ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα προκύψει από το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων χονδρικής των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΟΞΖ6-Β2Α