Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 11/19 της 206 ΠΑΥ, για την Προμήθεια Καλωδίων – ΑΔΑ: ΩΕ496-0Ω7

Η 206 ΠΑΥ διακηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/05/2019