∆ιακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 07/19 της 114 ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής – Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου με ΑΔΑ: ΩΑΦ96-ΥΒ3

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ EΥΡΩ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΟΝΑ∆ΟΣ.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑΦ96-ΥΒ3

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/05/2019