Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 31/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού RSPU, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:18EB49)

To 201 KEΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:18ΕΒ49)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/05/2019