Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 36/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Εργοστασιακής Συντήρησης, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (Ο/Ν:193010)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (Ο/Ν: 193010)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/05/2019