Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 35/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Εφαρμογής ASB 05.01.10, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 193152)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή για προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/05/2019