Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 37/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Liquid Oxygen, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:19EE07)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N:19ΕE07).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/05/2019