Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) για την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ] ΑΔΑ:ΩΗ3Α6-ΛΩ6

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκυρήσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 με σκοπό την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ για τα έτη 2021-2022, CPV: 09123000-7, υπό στοιχεία ΑΔΑ: ΩΗ3Α6-ΛΩ6 και ΑΔΑΜ: 21PROC008069272.

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ματαιώνει τον ανωτέρω συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 με σκοπό την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ για τα έτη 2021-2022, CPV: 09123000-7, υπό στοιχεία ΑΔΑ: ΩΗ3Α6-ΛΩ6 και ΑΔΑΜ: 21PROC008069272.

 

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 1 / 2021 της 113ΠΜ, για την προμήθεια «ελαιολιπαντικού LUBRICANT OIL SAE 60 (DR:55GL), NSN/STNR 9150007534937 με ΑΔΑ:Ψ6ΣΗ6-6ΛΒ

Η 113 Πτέρυγα μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (Δ.01/21) για την προμήθεια «ελαιολιπαντικού LUBRICANT OIL SAE 60 (DR:55GL), NSN/STNR 9150007534937 προς Κάλυψη Απαιτήσεων Πυροσβεστικών Α/Φ ».Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ6ΣΗ6-6ΛΒ

Διακήρυξη Διεθνούς Νατοϊκού Μειοδοτικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. για την κατασκευή του έργου : «Ανακατασκευή Τμήματος Διαγωνίου Τ/Δ στο Α/Δ Ελευσίνας» (Ε-312Ν)

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ), του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκηρύσσει με διεθνή μειοδοτικό Νατοϊκό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Ανακατασκευή Τμήματος Διαγωνίου Τ/Δ στο Α/Δ Ελευσίνας» (Ε-312Ν) , προϋπολογισμού 3.975.000,00 ΕΥΡΩ, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς οδηγίας AC/4-D/2261 (1996 Edition) του ΝΑΤΟ και συμπληρωματικά του Ν. 4412/16. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 06/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής» – ΑΔΑ : ΨΚΞ06-5ΞΤ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), για την προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 521.520,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

 

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 1/21 της ΥΠ/ΠΑ με τίτλο: «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας»(ΑΔΑ:ΩΥΑ96-2ΑΩ)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Ανάδειξη Συνεργείου για την «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 362.979,84€ σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 450.095,04 € σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/2021 της 115 ΠΜ για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων-ΑΔΑ: 64Ρ16-ΧΡΓ

Η 115 ΠΜ προσκαλεί οικονομικούς φορείς με σκοπό τη σύναψη συμφωνητικού, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με αντικείμενο την περιοδική παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού χώρων της Μονάδας (CPV: 90911200-8), συνολικής ετήσιας
προϋπολογισθείσας αξίας 14.998,62€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο).

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 64Ρ16-ΧΡΓ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008024223

64Ρ16-ΧΡΓ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%A116-%CE%A7%CE%A1%CE%93

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 01/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Τυριού «Φέτα»-ΑΔΑ: 9ΞΜΧ6-ΟΗ8

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη
συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια τυριού «φέτα» για κάλυψη
αναγκών της Μονάδας, για ένα (1) έτος. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή). Προϋπολογισμός προμήθειας 13.260,00 μη συμπ. φΠΑ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΠΞΜΧ6-ΟΗ8

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ:21REQ008002312

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9E%CE%9C%CE%A76-%CE%9F%CE%978

9ΞΜΧ6-ΟΗ8

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 02/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Ελαιολάδου-Αραβοσιτελαίου-ΑΔΑ:ΨΥΘ76-535

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, με σκοπό την περιοδική προμήθεια ελαιολάδου και αραβοσιτελαίου για κάλυψη αναγκών της Μονάδας, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή ανά είδος). Προϋπολογισμός προμήθειας 18.750,00€ μη συμπ. ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΨΥΘ76-535

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008002362

ΨΥΘ76-535

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A5%CE%9876-535

 

 

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιλογής Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Κατασκευή Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στην 123ΣΤΕ» (Τ- 110Ε)

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (Δ.Α.Ε.) ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), στις 02 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο γραφείο 116 της ΔΑΕ, με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής ηλεκτρονικού
διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Οικημάτων
Διαμονής Προσωπικού στην 123ΣΤΕ» (Τ-110Ε).

2021-01-19_Φ.916_ΑΔ.105_Σ.21_Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου Τ-110Ε_signed

 

 

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 2/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ειδών κυλικείου προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομών Αττικής και Βοιωτίας (ΑΔΑ:Ω8ΨΖ6-Η7Υ)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια ειδών κυλικείου προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομών Αττικής και Βοιωτίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.400.000,00€ σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 1.736.000,00€ σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.