Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) για την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ] ΑΔΑ:ΩΗ3Α6-ΛΩ6

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκυρήσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 με σκοπό την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ για τα έτη 2021-2022, CPV: 09123000-7, υπό στοιχεία ΑΔΑ: ΩΗ3Α6-ΛΩ6 και ΑΔΑΜ: 21PROC008069272.

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ματαιώνει τον ανωτέρω συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 με σκοπό την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ για τα έτη 2021-2022, CPV: 09123000-7, υπό στοιχεία ΑΔΑ: ΩΗ3Α6-ΛΩ6 και ΑΔΑΜ: 21PROC008069272.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/01/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/02/2021