Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 2/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ειδών κυλικείου προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομών Αττικής και Βοιωτίας (ΑΔΑ:Ω8ΨΖ6-Η7Υ)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια ειδών κυλικείου προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομών Αττικής και Βοιωτίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.400.000,00€ σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 1.736.000,00€ σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/01/2021
Τελευταία τροποποίηση: 21/01/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/02/2021