Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 1 / 2021 της 113ΠΜ, για την προμήθεια «ελαιολιπαντικού LUBRICANT OIL SAE 60 (DR:55GL), NSN/STNR 9150007534937 με ΑΔΑ:Ψ6ΣΗ6-6ΛΒ

Η 113 Πτέρυγα μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (Δ.01/21) για την προμήθεια «ελαιολιπαντικού LUBRICANT OIL SAE 60 (DR:55GL), NSN/STNR 9150007534937 προς Κάλυψη Απαιτήσεων Πυροσβεστικών Α/Φ ».Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ6ΣΗ6-6ΛΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/01/2021
Τελευταία τροποποίηση: 29/01/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/02/2021