Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 1/21 της ΥΠ/ΠΑ με τίτλο: «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας»(ΑΔΑ:ΩΥΑ96-2ΑΩ)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Ανάδειξη Συνεργείου για την «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 362.979,84€ σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 450.095,04 € σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/01/2021
Τελευταία τροποποίηση: 26/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/02/2021