Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/2021 της 115 ΠΜ για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων-ΑΔΑ: 64Ρ16-ΧΡΓ

Η 115 ΠΜ προσκαλεί οικονομικούς φορείς με σκοπό τη σύναψη συμφωνητικού, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με αντικείμενο την περιοδική παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού χώρων της Μονάδας (CPV: 90911200-8), συνολικής ετήσιας
προϋπολογισθείσας αξίας 14.998,62€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο).

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 64Ρ16-ΧΡΓ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008024223

64Ρ16-ΧΡΓ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%A116-%CE%A7%CE%A1%CE%93

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/01/2021
Τελευταία τροποποίηση: 21/01/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/02/2021