Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 02/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Ελαιολάδου-Αραβοσιτελαίου-ΑΔΑ:ΨΥΘ76-535

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, με σκοπό την περιοδική προμήθεια ελαιολάδου και αραβοσιτελαίου για κάλυψη αναγκών της Μονάδας, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή ανά είδος). Προϋπολογισμός προμήθειας 18.750,00€ μη συμπ. ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΨΥΘ76-535

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008002362

ΨΥΘ76-535

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A5%CE%9876-535

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/01/2021
Τελευταία τροποποίηση: 21/01/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/01/2021