Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 01/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Τυριού «Φέτα»-ΑΔΑ: 9ΞΜΧ6-ΟΗ8

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη
συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια τυριού «φέτα» για κάλυψη
αναγκών της Μονάδας, για ένα (1) έτος. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή). Προϋπολογισμός προμήθειας 13.260,00 μη συμπ. φΠΑ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΠΞΜΧ6-ΟΗ8

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ:21REQ008002312

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9E%CE%9C%CE%A76-%CE%9F%CE%978

9ΞΜΧ6-ΟΗ8

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/01/2021
Τελευταία τροποποίηση: 21/01/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/01/2021