ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE REVOLUTION CT ES ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ 251ΓΝΑ (Δ. 120/19)-ΑΔΑ:ΩΜΧ06-354

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΧ06-354

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 19/2019 της Μ.ΓΕΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Διακρίβωσης Πρότυπων Συσκευών της Υπηρεσίας Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ) – ΑΔΑ: 6ΛΜ16-ΛΦ7

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα (ανά συσκευή), για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης πρότυπων συσκευών της ΥΠΗΔ , έτους 2020, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σαράντα χιλιάδων, εκατόν πενήντα πέντε Ευρώ (40.155,00 €), πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος ανά συσκευή.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 121/19 για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)-ΑΔΑ:69ΡΧ6-5Σ6

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 69ΡΧ6-5Σ6

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 1.735 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Τανάγρας.

Ανακοινώνεται ότι την 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 114 ΠΜ (Τανάγρα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 1.735 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Τανάγρας, για χρονικό διάστημα από 01-02-2020 έως 31-01-2024, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 119/19 για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) – ΑΔΑ: 9Τ5Χ6-ΣΑΞ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9Τ5Χ6-ΣΑΞ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.25/19) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Κρεατοσκευασμάτων για την κάλυψη αναγκών 110 Π.Μ.- ΑΔΑ:6Π5Τ6-9ΘΥ

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος, για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Κρεατοσκευασμάτων, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ).

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.30/2019) για την Προμήθεια Τυροκομικών – Γαλακτοκομικών Προϊόντων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Τυροκομικών – Γαλακτοκομικών Προϊόντων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή
(χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος).

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΨΟ06-9Γ2

Διακήρυξη

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 116/19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών PANTOPRAZOLE GR.TAB 40 MG και PANTOPRAZOLE INJ.SOL 40 MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΔ5Κ6-8ΤΦ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔ5Κ6-8ΤΦ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τη Γενική Επισκευή (Overhaul) «HUDRAULIC HOIST, Ε/Π SUPER PUMA» ΑΔΑ- ΩΟΣΦ6-ΓΛΩ

 Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Γενική Επισκευή (Overhaul) «Τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ, NSN 1680-14-532-6030, P/N 76368-240-D, HUDRAULIC HOIST, Ε/Π SUPER PUMA» προϋπολογισθείσας αξίας 370.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.26/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Εκτέλεση Εργασιών Ανάπτυξης Τμήματος Οπτικού Δακτυλίου Επικοινωνιών της 110 Πτέρυγας Μάχης – ΑΔΑ : ΩΦΨ76-ΟΒΕ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή στο σύνολο των εργασιών, για την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης τμήματος οπτικού δακτυλίου επικοινωνιών προς κάλυψη αναγκών 110 Πτέρυγας Μάχης.