Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Υλικό ΛΟΛ, HYDRAULIC HOIST, Ε/Π SUPER PUMA» ΑΔΑ:7ΖΟΓ6-5ΓΙ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια «Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ, NSN 1680-14-532-6030, P/N 76368-240-D, HYDRAULIC HOIST, Ε/Π SUPER PUMA», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €486.000,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 7ΖΟΓ6-5ΓΙ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.27/19)της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας, για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής για την Κάλυψη των Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ)- ΑΔΑ: ΨΜΞΣ6-77Δ

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110 ΠΜ – ΔΑΚ) με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΜΞΣ6-77Δ

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) κτιρίων, που βρίσκονται εντός του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, ως αποθηκευτικοί χώροι.

Ανακοινώνεται ότι την 18.12.2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) κτιρίων, που βρίσκονται εντός του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, ως αποθηκευτικοί χώροι, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής των συμβάσεων, που θα μπορούν να παραταθούν για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του κάθε μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/19 της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών – Φρούτων και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας με ΑΔΑ: Ψ9ΣΤ6-8ΨΚ

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και των Παραρτημάτων «Α», «Β» και «Γ» της παρούσης, για την προμήθεια φρέσκων οπωροκηπευτικών – φρούτων και νωπής (τεμαχισμένης) αποφλοιωμένης πατάτας προς κάλυψη των αναγκών του Σμήνους
Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξκών της Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους (από 01-12-2019).

Η Π.Ε.Ε. αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ9ΣΤ6-8ΨΚ

 

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 33/19 της ΥΠ/ΠΑ για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678» – ΑΔΑ : ΨΩΦΩ6-046

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την ανάθεση υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) από το έτος κατακύρωσης της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης και για τέσσερα έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  13.742.767,38€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (6,27868%) και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ 30/19 της 206ΠΑΥ για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού, με ΑΔΑ: ΨΑ6Θ6-Ζ68

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια υλικών ελαστικού αγωγού, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

  • Αναρτήθηκε στο διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΑ6Θ6-Ζ68

Δημόσιος Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης ισόγειου καταστήματος Νο4 30τ.μ. με πατάρι 15 τ.μ. επί της οδού Σούτσου 40, Αθήνα, συνολικού εμβαδού 45τ.μ.

Ο διαγωνισμός αυτός αφορά στην εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης ισόγειου καταστήματος Νο4 30τ.μ. με πατάρι 15 τ.μ. επί της οδού Σούτσου 40, Αθήνα, συνολικού εμβαδού 45τ.μ., ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας» καλουμένου εφ’ εξής χάριν συντομίας «Μ.Τ.Α.», αντικειμενικής αξίας 76.204,80€. Τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 6.600,00€ ευρώ ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα (ήτοι 550,00€ ευρώ μηνιαίως) και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος πλέον του ή/και τυχόν άλλων νομίμων επιβαρύνσεων, οι οποίες βαρύνουν κατά Νόμο τους μισθωτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 1% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος.

2. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου με δυνατότητα παράτασης για άλλα δώδεκα (12) έτη.

Δια κήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 127/19 για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)-ΑΔΑ:ΩΩΜΠ6-7ΨΤ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΩΜΠ6-7ΨΤ

Δια κήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 126/19 για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)-ΑΔΑ:6ΖΗΞ6-ΛΘΖ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΖΗΞ6-ΛΘΖ

Δια κήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 122/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΜΗΚ6-ΝΛΠ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΜΗΚ6-ΝΛΠ