∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΓΕΩΜΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2 ου ΑΚΕ (∆.29/2019) ΑΔΑ: 61ΨΔ6-ΜΤΨ

Προκηρύσσουμε
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Γεώμηλων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατα-κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών). τελικο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_29_19_ΓΙΑ_ΚΤΨ_ΓΕΩΜΗΛΑ