Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 33/19 της ΥΠ/ΠΑ για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678» – ΑΔΑ : ΨΩΦΩ6-046

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την ανάθεση υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) από το έτος κατακύρωσης της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης και για τέσσερα έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  13.742.767,38€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (6,27868%) και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/11/2019
Τελευταία τροποποίηση: 03/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/03/2020