Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/19 της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών – Φρούτων και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας με ΑΔΑ: Ψ9ΣΤ6-8ΨΚ

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και των Παραρτημάτων «Α», «Β» και «Γ» της παρούσης, για την προμήθεια φρέσκων οπωροκηπευτικών – φρούτων και νωπής (τεμαχισμένης) αποφλοιωμένης πατάτας προς κάλυψη των αναγκών του Σμήνους
Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξκών της Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους (από 01-12-2019).

Η Π.Ε.Ε. αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ9ΣΤ6-8ΨΚ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/11/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/11/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/12/2019