Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.27/19)της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας, για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής για την Κάλυψη των Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ)- ΑΔΑ: ΨΜΞΣ6-77Δ

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110 ΠΜ – ΔΑΚ) με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΜΞΣ6-77Δ

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/11/2019
Τελευταία τροποποίηση: 28/11/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/12/2019