Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Υλικό ΛΟΛ, HYDRAULIC HOIST, Ε/Π SUPER PUMA» ΑΔΑ:7ΖΟΓ6-5ΓΙ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια «Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ, NSN 1680-14-532-6030, P/N 76368-240-D, HYDRAULIC HOIST, Ε/Π SUPER PUMA», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €486.000,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 7ΖΟΓ6-5ΓΙ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2019
Τελευταία τροποποίηση: 29/11/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/01/2020