Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ 30/19 της 206ΠΑΥ για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού, με ΑΔΑ: ΨΑ6Θ6-Ζ68

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια υλικών ελαστικού αγωγού, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

  • Αναρτήθηκε στο διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΑ6Θ6-Ζ68
Ημερομηνία ανάρτησης: 27/11/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/11/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/12/2019