Δημόσιος Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης ισόγειου καταστήματος Νο4 30τ.μ. με πατάρι 15 τ.μ. επί της οδού Σούτσου 40, Αθήνα, συνολικού εμβαδού 45τ.μ.

Ο διαγωνισμός αυτός αφορά στην εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης ισόγειου καταστήματος Νο4 30τ.μ. με πατάρι 15 τ.μ. επί της οδού Σούτσου 40, Αθήνα, συνολικού εμβαδού 45τ.μ., ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας» καλουμένου εφ’ εξής χάριν συντομίας «Μ.Τ.Α.», αντικειμενικής αξίας 76.204,80€. Τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 6.600,00€ ευρώ ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα (ήτοι 550,00€ ευρώ μηνιαίως) και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος πλέον του ή/και τυχόν άλλων νομίμων επιβαρύνσεων, οι οποίες βαρύνουν κατά Νόμο τους μισθωτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 1% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος.

2. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου με δυνατότητα παράτασης για άλλα δώδεκα (12) έτη.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/11/2019
Τελευταία τροποποίηση: 26/11/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/12/2019