Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 116/19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών PANTOPRAZOLE GR.TAB 40 MG και PANTOPRAZOLE INJ.SOL 40 MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΔ5Κ6-8ΤΦ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔ5Κ6-8ΤΦ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/11/2019
Τελευταία τροποποίηση: 05/11/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/11/2019