∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.30/2019) για την Προμήθεια Τυροκομικών – Γαλακτοκομικών Προϊόντων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Τυροκομικών – Γαλακτοκομικών Προϊόντων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή
(χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος).

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΨΟ06-9Γ2

Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/11/2019
Τελευταία τροποποίηση: 06/11/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/11/2019