Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.26/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Εκτέλεση Εργασιών Ανάπτυξης Τμήματος Οπτικού Δακτυλίου Επικοινωνιών της 110 Πτέρυγας Μάχης – ΑΔΑ : ΩΦΨ76-ΟΒΕ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή στο σύνολο των εργασιών, για την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης τμήματος οπτικού δακτυλίου επικοινωνιών προς κάλυψη αναγκών 110 Πτέρυγας Μάχης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/11/2019
Τελευταία τροποποίηση: 04/11/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/11/2019