Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.25/19) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Κρεατοσκευασμάτων για την κάλυψη αναγκών 110 Π.Μ.- ΑΔΑ:6Π5Τ6-9ΘΥ

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος, για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Κρεατοσκευασμάτων, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/11/2019
Τελευταία τροποποίηση: 12/11/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/11/2019