Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 19/2019 της Μ.ΓΕΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Διακρίβωσης Πρότυπων Συσκευών της Υπηρεσίας Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ) – ΑΔΑ: 6ΛΜ16-ΛΦ7

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα (ανά συσκευή), για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης πρότυπων συσκευών της ΥΠΗΔ , έτους 2020, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σαράντα χιλιάδων, εκατόν πενήντα πέντε Ευρώ (40.155,00 €), πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος ανά συσκευή.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/11/2019
Τελευταία τροποποίηση: 14/11/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/12/2019