Προκήρυξη Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) της Σχολής Ικάρων – ΑΔΑ: 7Σ3Η6-Ε3Χ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων στη Σχολή Ικάρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (Μ.Α.), στη μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, για τη διεξαγωγή Διδακτικού – Ερευνητικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017.

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 13/16 της 114ΠΜ, για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Φιλτροδιαχωριστή – AΔΑ: ΡΒΛΝ6-ΩΩ4

Η 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Δ.13/16), με ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια και αντικατάσταση φιλτροδιαχωριστή 100LL. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (21.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΡΒΛΝ6-ΩΩ4

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 16/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για τον Υδροστατικό Έλεγχο και Αναγόμωση Φιαλών Αυτόματου Συστήματος Κατάσβεσης – ΑΔΑ: 71Π36-73Η

H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, για τον υδροστατικό έλεγχο και την αναγόμωση φιαλών αυτόματου συστήματος κατάσβεσης (FM200) του BUNKER «ΔΙΑΣ» στο Στρατόπεδο Κουτσόχερου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και τριάντα λεπτά (45.800,30 €) πλέον ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 71Π36-73Η

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 15/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Ελαστικών – ΑΔΑ: 7ΣΛ36-Χ4Ψ

H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια ελαστικών επιχειρησιακών οχημάτων – μηχανημάτων της 110ΠΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ (32.600,00 €) πλέον ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΣΛ36-Χ4Ψ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 07/16 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων – AΔΑ: 6ΟΡΛ6-Π99

Η 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων προς κάλυψη αναγκών οχημάτων Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΟΡΛ6-Π99

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης με Ενσφράγιστες Προσφορές του ΚΕΔΑ Σκοτίνας, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης – ΑΔΑ: ΩΟΣΕ6-ΨΘΞ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης 200 ατόμων, στις παιδικές κατασκηνώσεις περιοχής Αγίου Ανδρέα στη Νέα Μάκρη.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΟΣΕ6-ΨΘΞ

Διακήρυξη Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών υπ’ αρίθμ. 84-92/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει:
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 84/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος OMALIZUMAB INJ.SOL 150MG/1,0ML, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Θ136-24Η
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 85/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος LENALIDOMIDE CAP 15MG, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΟΔ66-ΘΕΤ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 86/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος LENALIDOMIDE CAP 25MG, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΠΜ46-6Φ9
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 87/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος THYROTROPIN ALFA INJ.SOL 0,9MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗ3Α6-ΩΞΞ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 88/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ESOMEPRAZOLE SODIUM PD.I.S.INF 40MG/VIAL, HUMAN THROMBIN HUMAN FIBRINOGEN SPONG MED.SPONG, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 60906-ΔΟΖ
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 89/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων DAPTOMYCIN SOL.INF 350MG/VIAL & DAPTOMYCIN SOL.INF 500MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΔΟΘ6-438
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 90/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων IMATINIB MESILATE 400MG, IMATINIB MESILATE 100MG, PARECOXIB INJ.SOL 40MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 650Υ6-ΚΕ8
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 91/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ETOPOSIDE SOL.INF 100MG/5ML, SUGAMMADEX INJ.SOL 100MG/ML BTx2ML, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΓΥΠ6-ΓΛ2
Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 92/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων TRASTUZUMAB INJ.SOL 600MG/5ML, TRASTUZUMAB EMTANSINE PD.C.SO.IN 100MG/VIAL, TRASTUZUMAB EMTANSINE PD.C.SO.IN 160MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΙΖ76-35Η

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 102/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συσκευής GRID LASER Φωτοπηξίας με Σχισμοειδή Λυχνία – ΑΔΑ: Ω6ΒΥ6-06Γ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια μιας συσκευής GRID LASER φωτοπηξίας με σχισμοειδή λυχνία για τις αναγκες της Οθφαλμολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω6ΒΥ6-06Γ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 101/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Έξι Απινιδωτών – ΑΔΑ: 61ΨΜ6-4Η1

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια έξι (6) απινιδωτών για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 61ΨΜ6-4Η1

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 100/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ιατρικών Μηχανημάτων – ΑΔΑ: ΩΞ9Δ6-ΚΞΝ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε ευρώ, για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων για κάλυψη αναγκών φυσικοθεραπευτηρίου του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (39.500,00 €) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞ9Δ6-ΚΞΝ