Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 08/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συστήματος Ανίχνευσης Ραδιοσημασμένου Φρουρού Λεμφαδένα – ΑΔΑ: ΩΡΡ26-Σ4Φ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος ανίχνευσης ραδιοσημασμένου φρουρού λεμφαδένα, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΡ26-Σ4Φ

Τροποποίηση Τεχνικής Προδιαγραφής και Ημερομηνίας Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 14/16 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: ΨΦΝ86-3Δ0

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) ανακοινώνει την τροποποίηση της τεχνικής προδιαγραφής και της ημερομηνίας διενέργειας του υπ’ αριθμ. 14/16 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών ΔΑΕ/ΚΜΗ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων εξήντα (42.060,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΦΝ86-3Δ0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 14/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Αεροφωτογραφικού Υλικού – ΑΔΑ: 7ΡΤ76-34Γ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 13/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την προµήθεια αεροφωτογραφικού υλικού, για κάλυψη αναγκών 110 ΠΜ, µε λήψη ενσφράγιστων προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (7.650,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΡΤ76-34Γ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 14/16 της 120ΠΕΑ, για την Προμήθεια Επίσωτρων Ελαστικών Οχημάτων – ΑΔΑ: ΩΔ8Γ6-ΣΝΒ

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίσωτρων ελαστικών οχημάτων με λήψη ενσφράγιστων προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔ8Γ6-ΣΝΒ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 13/16 της 120ΠΕΑ, για την Προμήθεια Συσσωρευτών Οχημάτων – ΑΔΑ: 70ΝΥ6-4ΡΓ

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων με λήψη ενσφράγιστων προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 70ΝΥ6-4ΡΓ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 13/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: ΩΦΧ36-ΞΚΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 13/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την προµήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών, για κάλυψη αναγκών 110 ΠΜ – ΔΑΚ, µε λήψη ενσφράγιστων προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαεννιά χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΧ36-ΞΚΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. 01/2016 της ΔΑΕ/ΔΟΥ, για την Προμήθεια Αφρογόνου Υγρού Κατάσβεσης Πυρκαγιών Κατηγορίας «Α» προς Κάλυψη Αναγκών 359 ΜΑΕΔΥ – ΑΔΑ: Ω13Κ6-ΥΨ1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 01/2016,  της ΔΑΕ/ΔΟΥ για την προμήθεια αφρογόνου υγρού κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας «Α» προς κάλυψη αναγκών 359 ΜΑΕΔΥ με λήψη ενσφράγιστων προσφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός δεκαοκτώ χιλιάδων Ευρώ (18.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω13Κ6-ΥΨ1

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Έργου: «Συντήρηση – Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων 115ΠΜ» (115ΠΜ-14-03), – ΑΔΑ: 6ΨΩΠ6-Β6Γ

115ΠΜ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 115ΠΜ” (115ΠΜ-14-03) συνολικής δαπάνης 270.000,00 € (έργο χωρίς ΦΠΑ).
Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες εργασιών:

  • Οικοδομικών με προϋπολογισμό 177.586,87 € (δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και δαπάνη απολογιστικών χωρίς την αναθεώρηση).
  • Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 91.370,39 € (δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα χωρίς την αναθεώρηση).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΨΩΠ6-Β6Γ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 18/2016 της 115ΠΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Κρεάτων για Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Λεσχών – ΑΔΑ: 7ΝΠΓ6-2ΨΕ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει  τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό 18/2016, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Εμπορίου) για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες της 115ΠΜ.
Η προϋπολογισθείσα οχτώ μηνών (8 μηνών) δαπάνη της προμήθειας είναι εξήντα δύο χιλιάδες ευρώ (48.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:7ΝΠΓ6-2ΨΕ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 19/16 της 115ΠΜ, για την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας και Εγκατάστασης Μεταλλάκτη – ΑΔΑ: 7ΨΞΦ6-ΩΛΥ

Η 115 Πτέρυγας Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας και Εγκατάστασης Ενός (1) Μεταλλάκτη Συχνότητας 208V/400Hz Ισχύος 120KVA, για κάλυψη αναγκών της 115 ΠΜ.
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 21.900,00€, χωρίς ΦΠΑ (απαλλάσσεται από αυτόν) και συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ποσοστού 6,2476%.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΨΞΦ6-ΩΛΥ