Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 19/16 της 115ΠΜ, για την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας και Εγκατάστασης Μεταλλάκτη – ΑΔΑ: 7ΨΞΦ6-ΩΛΥ

Η 115 Πτέρυγας Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας και Εγκατάστασης Ενός (1) Μεταλλάκτη Συχνότητας 208V/400Hz Ισχύος 120KVA, για κάλυψη αναγκών της 115 ΠΜ.
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 21.900,00€, χωρίς ΦΠΑ (απαλλάσσεται από αυτόν) και συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ποσοστού 6,2476%.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΨΞΦ6-ΩΛΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/08/2016
Τελευταία τροποποίηση: 12/08/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/09/2016