Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 13/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: ΩΦΧ36-ΞΚΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 13/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την προµήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών, για κάλυψη αναγκών 110 ΠΜ – ΔΑΚ, µε λήψη ενσφράγιστων προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαεννιά χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΧ36-ΞΚΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/08/2016
Τελευταία τροποποίηση: 23/08/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/08/2016