Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 97/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συστήματος Ύγρανσης Οξυγόνου – ΑΔΑ: 754Β6-07Ξ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια συστήματος ύγρανσης οξυγόνου μίας χρήσης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 754Β6-07Ξ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 14/16 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: 76Λ76-ΕΦΤ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, για την προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών ΔΑΕ/ΚΜΗ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων εξήντα (42.060,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 76Λ76-ΕΦΤ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 40/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Λεωφορείων – ΑΔΑ: 6Ψ9Ε6-1ΞΩ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια δεκατεσσάρων (14) λεωφορείων 16-17 θέσεων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 620.967,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 42/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Επισκευή Υλικού TREUIL AERONEUF Ε/Π Super Puma – ΑΔΑ: ΩΓ156-37Φ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επισκευή τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικού, NSN: 1680145326030 με P/N: 76368-240-D & CAGE CODE: F1688 ή P/N: 704A41-831-148 & CAGE CODE: F0210, TREUIL AERONEUF (HYDRAULIC HOIST), S/Ns:140, 202, 22 & 268 Ε/Π SUPER PUMA, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 320.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 41/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π Super Puma – ΑΔΑ: ΩΑ056-ΟΚ5

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επισκευή ενός (1) τεμαχίου υλικού DOPPLER RADAR με NSN: 5841145022804 με P/N: 5231-200-111 & CAGE CODE: F0052 & F6217 ή P/N:704Α45-5760-021 & CAGE CODE: F0210, S/N: 385, Ε/Π Super Puma, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 190.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 78/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ενός Μηχανήματος Επικάλυψης Αντικειμενοφόρων Πλακών – ΑΔΑ: 7ΦΑ26-Θ4Α

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος επικάλυψης αντικειμενοφόρων πλακών για κάλυψη αναγκών του εργαστηρίου παθολογοανατομίας-κυτταρολογίας του τομέα εργαστηρίων του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΦΑ26-Θ4Α

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 43/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – ΑΔΑ: 7ΒΝ46-8ΧΤ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια νωπών κρεάτων (βόειου – μόσχου, χοιρινού και αμνοεριφίων) προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της Πομεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τριετίας ποσού 750.000,00€ επιβαρυνόμενο με τον αναλογούντα ΦΠΑ, ήτοι ποσού 847.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 45/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 – ΑΔΑ: 6ΠΠ16-4ΒΕ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκειας ισχύος δύο (2) ετών από ημερομηνία υπογραφής και έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου JP-8 (NATO F-34), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 68.500.000,00 € και εκτιμώμενης ποσότητας 228.000.000lt.