Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 13/16 της 120ΠΕΑ, για την Προμήθεια Συσσωρευτών Οχημάτων – ΑΔΑ: 70ΝΥ6-4ΡΓ

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων με λήψη ενσφράγιστων προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 70ΝΥ6-4ΡΓ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/08/2016
Τελευταία τροποποίηση: 24/08/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/09/2016