Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 08/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συστήματος Ανίχνευσης Ραδιοσημασμένου Φρουρού Λεμφαδένα – ΑΔΑ: ΩΡΡ26-Σ4Φ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος ανίχνευσης ραδιοσημασμένου φρουρού λεμφαδένα, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΡ26-Σ4Φ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/08/2016
Τελευταία τροποποίηση: 24/08/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/09/2016