Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 13/16 της 114ΠΜ, για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Φιλτροδιαχωριστή – AΔΑ: ΡΒΛΝ6-ΩΩ4

Η 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Δ.13/16), με ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια και αντικατάσταση φιλτροδιαχωριστή 100LL. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (21.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΡΒΛΝ6-ΩΩ4

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/08/2016
Τελευταία τροποποίηση: 30/08/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/09/2016