Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.11/16 της 350ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΘΖΝ6-ΚΝΘ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.11/16 της 350ΠΚΒ, με ενσφράγιστες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) 600 προσφύγων – μεταναστών που θα στεγαστούν στο βιομηχανικό χώρο περιοχής Σίνδου της εταιρείας FRAKAROR του δήμου Δέλτα της ΠΕ Θεσσαλονίκης, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΘΖΝ6-ΚΝΘ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού της 206 ΠΑΥ, για την Προμήθεια Τμημάτων Ελαστικού Αγωγού – ΑΔΑ: ΩΝΩ86-ΓΦ6

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια τμημάτων ελαστικού αγωγού.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 52.000,00 Eυρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 64.480,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΩ86-ΓΦ6

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 02/2016 της 124ΠΒΕ, για την Προµήθεια Επαγγελµατικών Φούρνων – ΑΔΑ: 67ΦΡ6-ΙΤΞ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/2016 της 124ΠΒΕ, για την προµήθεια δύο (2) επαγγελματικών ηλεκτρικών φούρνων εστιατορίου 10 θέσεων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισθείσας εκτιµώµενης δαπάνης ποσού 13.020,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67ΦΡ6-ΙΤΞ

Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας (135Μ-16-01) της 114ΠΜ, για τη Συντήρηση Πύργου Ελέγχου 135ΣΜ – ΑΔΑ: 6Ο1Ι6-ΓΗ2

Η 114ΠΜ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση Πύργου Ελέγχου 135ΣΜ (135ΣΜ-16-01)”, συνολικής δαπάνης 250.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Το έργο αποτελείται από Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ο1Ι6-ΓΗ2

Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.12/16 της 114ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: Ω2476-61Γ

Η 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) προκηρύσει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 400 ατόμων και χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών κατ’ εκτίμηση, στη Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών των Οινοφύτων Βοιωτίας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω2476-61Γ

Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης υπ’ αριθμ. 05-19/7/2016 της 112ΠΜ, για την Εκμίσθωση προς Καλλιέργεια Ελεύθερων Χώρων του Α/Δ Λεχαίου

Ανακοινώνεται η διενέργεια διαπραγμάτευσης με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 96 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λεχαίου, για χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31/8/2019, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Διαλύματος Βρωμιούχου Λιθίου – ΑΔΑ: Ω7ΠΖ6-ΝΛΚ

Η 206ΠΑΥ πρροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διαλύματος βρωμιούχου λιθίου (LiBr).
Αναρτήθκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω7ΠΖ6-ΝΛΚ

Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 20-20/7/2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση προς Καλλιέργεια Ελεύθερων Χώρων

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανακοινώνει τη διακήρυξη του δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 20-20/7/2016, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 575 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα από 01/09/2016 έως 31/08/2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/2016 της 124 ΠΒΕ, για την Προμήθεια Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου – ΑΔΑ: 6Π896-ΑΞΖ

Η 124ΠΒΕ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατά είδος, για την κάλυψη ετησίων αναγκών της Μονάδας σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και ηλιέλαιο.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι ποσού 48.666,00 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Π896-ΑΞΖ

Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ03/16 του Α/ΑΠ Ακτίου, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 7Δ1Δ6-ΘΔ1

Το Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου (Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ) προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 600 ατόμων και χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών κατ’ εκτίμηση, στη Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρώην στρατοπέδο «Πετροπουλάκη» στη Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης.