Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού της 206 ΠΑΥ, για την Προμήθεια Τμημάτων Ελαστικού Αγωγού – ΑΔΑ: ΩΝΩ86-ΓΦ6

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια τμημάτων ελαστικού αγωγού.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 52.000,00 Eυρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 64.480,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΩ86-ΓΦ6

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/07/2016
Τελευταία τροποποίηση: 25/07/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/08/2016